Kashmir SPA
Strona główna Regulamin

Regulamin

REGULAMIN Kashmir SPA


Przed wizytą w Kashmir SPA prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem. Te kilka zasad pozwoli Państwu i nam sprawić, by wizyty w SPA zawsze były przyjemnością.I.  Zasady ogólne Kashmir SPA

Przed wizytą w Kashmir SPA prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem. Te kilka zasad pozwoli Państwu i nam sprawić, by wizyty w SPA zawsze były przyjemnością.

 1. Zabiegi umawiane są na konkretne godziny wybrane przez klienta. Spóźnienia powyżej 15 minut są podstawą do odwołania wizyty, jeżeli zabieg wpływa na dzienny harmonogram zabiegów innych klientów.

 1. Kashmir SPA zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu o czas spóźnienia klienta.

 2. Podane czasy trwania zabiegów są czasami orientacyjnymi, uwzględniają czas niezbędny do przygotowania się Klienta do zabiegu jak również czas, który jest niezbędny, aby Klient opuścił gabinet po zabiegu.

 3. Zakup zaproszenia upominkowego lub zapłata za zabieg jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Kashmir SPA.

 4. Na teren obiektu nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub wnoszące alkohol lub jakiekolwiek inne substancje odurzające. Z obiektu wyproszone mogą zostać osoby zachowujące się agresywnie lub niestosownie.

 5. Pracownicy zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do wymogów SPA. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.

 6. W przypadku, gdy klient nie stawi się na umówionym zabiegu, przy kolejnej rezerwacji poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada przy niestawieniu się na ten termin. Przedpłaty można dokonać przelewem lub gotówką. Przelew musi zostać zaksięgowany na koncie Kashmir SPA lub należy posiadać ze sobą potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Kashmir SPA.

 7. Klient zobowiązany jest do odwołania zabiegu najpóźniej jeden dzień przed umówioną wizytą.

 8. Kashmir SPA nie przewiduje zwrotów wykupionych zaproszeń upominkowych ani wymiany ich na gotówkę. Prosimy o przemyślane zakupy.

 9. Klient Kashmir SPA zobowiązany jest do przestrzegania terminu ważności zaproszenia upominkowego. Po upływie terminu ważności zaproszenie traci swą wartość i nie można go wykorzystać ani wymienić na środki pieniężne.

 10. Kashmir SPA nie ponosi odpowiedzialności za utracone, zagubione lub zniszczone karnety i bony upominkowe.

 11. Warunkiem wykonania zabiegu jest okazanie w dniu wizyty ważnego bonu upominkowego. Jeśli klient nie posiada takowego, a chce zrealizować zabieg, jest zobowiązany zapłacić gotówką, po czym donieść karnet (wtedy Kashmir SPA dokona zwrotu gotówki).

 12. Klient zobowiązany jest do powiadomienia pracowników Kashmir SPA o wszelkich, znanych mu przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu m.in.:

  1. Ciąży, menstruacji

  2. Przebytych operacjach i zabiegach chirurgicznych

  3. Otwartych ranach na ciele

  4. Problemach układu krążenia i układu oddechowego

  5. Zapaleniu żył, żylakach

  6. Stanach zapalnych dotyczących całego ciała

  7. Przebytych i aktywnych chorobach nowotworowych

  8. Innych

 13. W przypadku wystąpienia wątpliwości pracownika Kashmir SPA, dotyczących stanu zdrowia klienta, może on odmówić wykonania zabiegu i poprosić o konsultację lekarską.

 14. Klient zobowiązany jest do przeczytania i podpisania przed zabiegiem oświadczenia o zapoznaniu się z przeciwwskazaniami do zabiegów.

 15. Na teren obiektu Kashmir SPA nie mają wstępu zwierzęta.

 16. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Kashmir SPA tylko pod opieką osoby dorosłej, która zadba, aby dziecko zachowywało się cicho i spokojnie.

 17. Na terenie ośrodka nie wolno używać telefonów komórkowych za wyjątkiem szatni i recepcji. W przypadkach szczególnych prosimy o ściszenie telefonu.

 18. Przed skorzystaniem z usług oferowanych w Kashmir SPA Klient ma obowiązek pozostawić odzież i pozostałe mienie w miejscu wskazanym przez pracownika Kashmir SPA.

 19. Za rzeczy pozostawione w szatni Kashmir SPA nie odpowiada.

 20. W przypadku zagubienia, nie oddania kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 70 zł.

 21. W trosce o dobro i zdrowie naszych klientów prosimy o przedstawienie zgody lekarza prowadzącego na wykonywanie zabiegów w Kashmir SPA w przypadku, gdy klient cierpi na choroby przewlekłe oraz choroby dające upośledzenie fizyczne i umysłowe.

 22. Po zakończonym zabiegu nie wolno (przez kilka dni po zabiegu):

 • wystawiać skóry na działanie promieni UV

 • korzystania z solarium, basenów z chlorowaną wodą

 • stosować peelingów

 • stosować środków o działaniu fizycznym lub chemicznym na skórę

 1. W przypadku, gdy klient jest niezadowolony z jakichkolwiek usług świadczonych przez Kashmir SPA, może on złożyć reklamację.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres: ul. Topolowa 54, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kashmirspa.com.pl;

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Kashmir SPA. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Kashmir SPA ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.II. Regulamin promocji Karta Stałego Klienta.

 

 1. Kartę otrzymać może każdy Klient po pierwszej wykonanej usłudze w salonie.

 2. Karta wydawana jest bezpłatnie.

 3. Termin ważności karty to 12 miesięcy od daty jej wydania.

 4. Kartę należy mieć zawsze przy sobie podczas wizyty.

 5. Po wykorzystaniu karty Klient przy kolejnym zabiegu może otrzymać nową kartę.

 6. Jedną pieczątkę otrzymuje się po jednorazowym wydaniu 100 zł na usługi w Kashmir SPA.

 7. Klient posiadający kartę po uzbieraniu 15 pieczątek otrzymuje 16 zabieg gratis, do wyboru: henna pakiet, masaż dłoni lub masaż stóp. 
  Nie ma możliwości zamiany wartości rabatu na kosmetyki lub inne towary bądź usługi sprzedawane w Kashmir SPA.

 8. Wartość rabatu nie może być wypłacona w formie pieniężnej.

 9. Karta wydawana jest imiennie, może być używana przez więcej niż jedną osobę, ale z rabatu może skorzystać jedna osoba - właściciel karty lub osoba przez niego wskazana.

 


III. Regulamin korzystania z Zaproszeń w Kashmir SPA.

 1. Zaproszenia są bonami podarunkowymi uprawniającymi ich Posiadaczy do dokonywania płatności za usługi świadczone w Kashmir SPA.

 2. Kupującym Zaproszenie może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Kupujący dokonując zakupu Zaproszenia oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 4. Posiadacz Zaproszenia może zrealizować zaproszenie do dnia wskazanego na zaproszeniu. W tym celu Posiadacz Zaproszenia jest zobowiązany skontaktować się z Kashmir SPA telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail najpóźniej 14 dni przed upływem daty wskazanej na zaproszeniu (termin ważności).

 5. W celu zmiany terminu rezerwacji Zaproszenia na inny termin, Posiadacz zobowiązany jest skontaktować się z Kashmir SPA odpowiednio wcześniej, ale nie później niż 48h przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać nie więcej niż 1 (jeden) raz i tylko w wyjątkowych przypadkach.

 6. Niezrealizowanie Zaproszenia w terminie do dnia na nim wskazanego, oznacza rezygnację Kupującego lub Posiadacza z Realizacji Zaproszenia oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Zaproszenia i z tego tytułu nie przysługują ani Posiadaczowi, ani Kupującemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty.

 7. Przed rozpoczęciem zabiegu Posiadacz jest zobowiązany do okazania zaproszenia pracownikowi Kashmir SPA. Brak zaproszenia zobowiązuje posiadacza do zapłaty za świadczone przez Kashmir SPA usługi.

 8. Kashmir SPA nie ponosi odpowiedzialności za zaproszenie, które zostało utracone lub uszkodzone przez Posiadacza.

 9. Zaproszenie nie może być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

 10. Zakupione zaproszenie nie podlega zwrotowi.

 11. Zaproszenie może być realizowane wyłącznie w Kashmir SPA w Ostrowie Wielkopolskim.

 12. Przy realizacji zaproszenia nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość zaproszenia.

 13. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy kwoty, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego zaproszenia.

 14. W przypadku niemożności stawienia się na umówiony zabieg Posiadacz jest zobowiązany powiadomić o tym Kashmir SPA odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż siedem dni roboczych przed ustalonym terminem.

 15. Niestawienie się na umówiony zabieg bez wcześniejszego (24godz.) poinformowania Kashmir SPA, oznacza rezygnację Posiadacza z Realizacji Zaproszenia oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Zaproszenia w innym terminie i z tego tytułu nie przysługują Posiadaczowi ani Kupującemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty.

 16. Wszystkie osoby korzystające z usług SPA na podstawie zaproszenia, obowiązuje regulamin Kashmir SPA..

Oferta specjalna